Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

hano hudvård bokningssystem

Från och med den 1 juli 2021 träder en ny lag i kraft för estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. Hano följer lagen och vår journal har alla funktioner du behöver för att kunna följa lagar och regler som legitimerad vårdpersonal.

Inte kund? Läs mer om Hano här.

Några av punkterna i den nya lagen är:

  • Krav på kompetens
   • Estetiska kirurgiska ingrepp får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens inom en för ingreppet adekvat specialitet. Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
  • Enligt patientdatalagen
   • För att följa lagen krävs dokumentation på patienter och behandlingar som utförs. Hano hjälper dig administrera detta och du kan läsa mer här.
  • Åldersgräns 18 år
   • När lagen träder i kraft måste alla patienter dokumenteras att de är över 18 år. Bilden nedan är från onlinebokningssidan där du kan göra det obligatoriskt för patienten att registrera sin ålder.
  hano bokningssystem ny kund
  • Verksamhetschef
   • Verksamhetschefen ska ha sådan kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet
  • Krav om information, betänketid och samtycke
   • När det gäller information, betänketid och samtycke vill vi ge några råd om hur du effektivt genomför detta på ett effektivt sätt:

  1. Information💡

  Du kommer nu att behöva informera patienten både skriftligt och muntligt om vad den bokade behandlingens innebörd, dess väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information. Vi rekommenderar att du inkluderar denna information i ett bekräftelsemeddelande eller inkludera en länk till en informationssida på din hemsida i bekräftelsen.
  Om du väljer att inkludera informationen om behandlingen i bekräftelsen rekommenderar vi att du använder SMS. På detta sättet kan du inkludera ett formulär, som är kopplad till journalen. Detta kan man se till går per automatik när en kund bokar sin behandling.

  Ska innehålla uppgifter om
  1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns,
  2. kostnader för den behandling som valts,
  3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet,
  4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten,
  5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd,
  6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen,
  7. de substanser och läkemedel som används,
  8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
  9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och
  10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg

  Under ser du hur ett formulär med information kan se ut och kan skickas till kunden i smsbekräftelsen som en länk:

  hano journalsystem samtycke
  hano journalsystem samtycke

  2. Betänketid🤔

  I Hano kan du ställa in en begränsning för hur nära inpå en kund kan boka behandlingen. Denna regel kan man ställa in på onlinebokningen. Som enligt den nya lagen säger, att man skall ge kunden betänketid innan behandlingen skall genomföras. Betänketid är två dagar för estetiska injektionsbehandlingar.

  3. Samtycke📋

  Efter de har fått bekräftelse innehållande information om behandlingen behövs även ett samtycke inhämtas. Du kan skicka samtycket på SMS, antingen som ett eget SMS eller tillsammans med påminnelsen. Detta kan man se till går per automatik. Kunden trycker på länken och går in aktivt och ingiver sitt samtycke.
  Att ett samtycke till åtgärden har getts ska dokumenteras i den journal som förs enligt patientdatalagen (2008:355).

  Frågor och svar från Socialstyrelsen

  Fråga 1. Vad gäller generellt för journalföring avseende estetiska behandlingar?

  Svar: När estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs enligt den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska patientdatalagen (2008:355) tillämpas, se 6 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt definitionen av hälso- och sjukvård i 1 kap. 3 § patientdatalagen (i dess lydelse när lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021).

   

  Patientdatalagen tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal (se särskilt 3 kap. patientdatalagen). Kompletterande bestämmelser finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, förkortad HSLF-FS 2016:40. Socialstyrelsen har gett ut en handbok som är ett stöd vid tillämpningen av HSLF-FS 2016:40. Handboken hittar du här. Kan också nämna webbplatsen Juridiskt stöd för dokumentation som beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation inom bl.a. hälso- och sjukvården, se t.ex. sidan om innehåll i en patientjournal.

   

  Notera att bestämmelserna om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen inte gäller inom verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det uttrycks som att den som bedriver verksamhet enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får inte ha direktåtkomst enligt 6 kap. 1 § patientdatalagen till personuppgifter om den enskilde som behandlas av en annan vårdgivare (se 6 § andra stycket lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt 6 kap. 1 § tredje stycket patientdatalagen enligt lydelsen som träder i kraft den 1 juli 2021).

   

  Vill också påminna om att patientdatalagen med tillhörande författningar kompletterar EU:s dataskyddsförordning när det gäller personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och innehåller bl.a. särskilda ändamålsbestämmelser. EU:s dataskyddsförordning är, som ni säkert redan är bekant med, det primära regelverket vid all personuppgiftsbehandling. Både EU:s dataskyddsförordning och kompletterande nationella författningar ska alltså tillämpas vid behandling av personuppgifter. Regeringen redogör närmare för det här i regeringens proposition 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, s. 68-70.

   

  Det är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (f.d. Datainspektionen) som är den myndighet som kontrollerar att bestämmelserna i dataskyddsförordningen och andra regler som kompletterar denna följs och som inom ramen för sin tillsynsverksamhet kan göra bedömningar i de enskilda fallen. Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Läs mer hos IMY här. En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför (se 2 kap. 6 § patientdatalagen). Hos IMY finns också vägledande material, se t.ex. vägledningen om behovs- och riskanalys inom hälso- och sjukvården som du hittar här.

   

  Fråga 2. Ska samtycket (12 §) dokumenteras i journalen?

  Svar: Ja, en vårdgivare ska enligt 5 kap. 5 § nionde punkten HSLF-FS 2016:40 säkerställa att en patientjournal, i förekommande fall, innehåller uppgifter om bl.a. samtycken och återkallade samtycken. Det samtycke som ska lämnas enligt 12 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska alltså dokumenteras i patientjournalen.

   

  Som nämnts ovan finns det grundläggande bestämmelser i 3 kap. patientdatalagen om vilka uppgifter en patientjournalen får och ska innehålla. Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla bl.a. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ (se 3 kap. 6 § patientdatalagen).

   

  Det kan i sammanhanget påminnas om att ett samtycke till att utföra ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en injektionsbehandling inte ska förväxlas med s.k. rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som utförs. Som nämnts ovan finns det särskilda ändamålsbestämmelser i patientdatalagen (se 2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen). Läs mer om rättslig grund för behandling av personuppgifter hos IMY här.

  Inte kund? Boka en genomgång